4-Chloro-2-methoxy-1,5-naphthyridine

4-Chloro-2-methoxy-1,5-naphthyridine