2-Phenyl-2H-cyclopenta[d]pyridazine

2-Phenyl-2H-cyclopenta[d]pyridazine