Dimethyl 1-(2-methoxyethyl)-5-methylpyrazole-3,4-dicarboxylate

Dimethyl 1-(2-methoxyethyl)-5-methylpyrazole-3,4-dicarboxylate