1-Nitro-3-[4-(3-nitrophenoxy)butoxy]benzene

1-Nitro-3-[4-(3-nitrophenoxy)butoxy]benzene