(9-Methyl-indeno[1,2-b]pyridin-5-ylidene)-phenyl-amine

(9-Methyl-indeno[1,2-b]pyridin-5-ylidene)-phenyl-amine