2'-[(Trimethylsilyl)oxy]valerophenone

2'-[(Trimethylsilyl)oxy]valerophenone