3'-[(Trimethylsilyl)oxy]propiophenone

3'-[(Trimethylsilyl)oxy]propiophenone