2'-[(Trimethylsilyl)oxy]butyrophenone

2'-[(Trimethylsilyl)oxy]butyrophenone