5-Ethyl-3-nitrothieno[2,3-b]pyridine

5-Ethyl-3-nitrothieno[2,3-b]pyridine