4'-[(Trimethylsilyl)oxy]valerophenone

4'-[(Trimethylsilyl)oxy]valerophenone