2'-[(Trimethylsilyl)oxy]acetophenone

2'-[(Trimethylsilyl)oxy]acetophenone