1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl 5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonate

1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl 5-chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonate