Benzenamine, 4,5-dimethoxy-2-(2-propenyl)-

Benzenamine, 4,5-dimethoxy-2-(2-propenyl)-