6-[3,4,5-Trimethoxyphenyl]-1,2,4,5-tetrazin-3-amine

6-[3,4,5-Trimethoxyphenyl]-1,2,4,5-tetrazin-3-amine