2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-(9H-fluoren-2-yl)ethanone

2-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-(9H-fluoren-2-yl)ethanone