7-Chloro-4-hydroxy-3-methylquinoline

7-Chloro-4-hydroxy-3-methylquinoline