5-Chloro-4-hydroxy-3-methylquinoline

5-Chloro-4-hydroxy-3-methylquinoline