4-Chloro-2-[2,2,2-trifluoroethoxy]-1,5-naphthyridine

4-Chloro-2-[2,2,2-trifluoroethoxy]-1,5-naphthyridine