1-(4-Methylphenyl)-1,4-azaphosphinane

1-(4-Methylphenyl)-1,4-azaphosphinane