1-Dimethyl(octyl)silyloxy-3-phenylpropane

1-Dimethyl(octyl)silyloxy-3-phenylpropane