1-Phenylmethyl-2,4-diphenylimidazoline

1-Phenylmethyl-2,4-diphenylimidazoline