1-Benzyl-2,4,5-triphenyl-2-imidazoline

1-Benzyl-2,4,5-triphenyl-2-imidazoline