Glycine, N-(trimethylsilyl)-N-[2-[(trimethylsilyl)oxy]benzoyl]-, trimethylsilyl ester

Glycine, N-(trimethylsilyl)-N-[2-[(trimethylsilyl)oxy]benzoyl]-, trimethylsilyl ester