4'-[(Trimethylsilyl)oxy]propiophenone

4'-[(Trimethylsilyl)oxy]propiophenone