3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole

3-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole