1-(4,6-DIMETHOXY-2,3-DIMETHYLPHENYL)ETHANOL

1-(4,6-DIMETHOXY-2,3-DIMETHYLPHENYL)ETHANOL