1-Diphenylethenylsilyloxymethyladamantane

1-Diphenylethenylsilyloxymethyladamantane