2,2-Dimethyl-4-(2-methyl-1-propenyl)-5-oxo-2,5-dihydro-3-furancarboxylic acid

2,2-Dimethyl-4-(2-methyl-1-propenyl)-5-oxo-2,5-dihydro-3-furancarboxylic acid