Pyrazine, 2,5-dimethyl-3,6-bis(3-methylbutyl)-

Pyrazine, 2,5-dimethyl-3,6-bis(3-methylbutyl)-