2-(1-Triethylsilylethyl)pyridine

2-(1-Triethylsilylethyl)pyridine