N-[2-(2-Chlorophenoxy)ethyl]-3-(2-hydroxyphenyl)propanamide

N-[2-(2-Chlorophenoxy)ethyl]-3-(2-hydroxyphenyl)propanamide