Phenyl 2-(methylsulfanyl)-1H-benzimidazole-1-carboxylate

Phenyl 2-(methylsulfanyl)-1H-benzimidazole-1-carboxylate