4-Trimethylsiloxybenzophenone

4-Trimethylsiloxybenzophenone