9-(3-Methoxypropyl)anthracene

9-(3-Methoxypropyl)anthracene