Benzene, [1-(3-butenylthio)-2-nitroethyl]-

Benzene, [1-(3-butenylthio)-2-nitroethyl]-