3,3-Diphenyl-5-methyl-3H-pyrazole

3,3-Diphenyl-5-methyl-3H-pyrazole