6-Methyl-9-(trimethylsilyl)-9H-purine

6-Methyl-9-(trimethylsilyl)-9H-purine