(1-Phenyl-1,2-propadienyl)benzene

(1-Phenyl-1,2-propadienyl)benzene