4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine

4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine