2-[(4,6-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]ethanol

2-[(4,6-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-yl)amino]ethanol