9-Phenanthrenemethyl 2-phenylcinnamate

9-Phenanthrenemethyl 2-phenylcinnamate