(p-Tolyl)-isopropenoxy-dimethylsilane

(p-Tolyl)-isopropenoxy-dimethylsilane