2-Pyrrolidinemethanol, 1-(4-nitrophenyl)-

2-Pyrrolidinemethanol, 1-(4-nitrophenyl)-