1-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-4-(2-methoxyphenyl)piperazine

1-[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]-4-(2-methoxyphenyl)piperazine