1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-4-(p-fluorophenyl)-3-imidazoline

1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-4-(p-fluorophenyl)-3-imidazoline