(3-Methoxy-phenyl)-[1-(1-p-tolyl-1H-tetrazol-5-yl)-cyclopentyl]-amine

(3-Methoxy-phenyl)-[1-(1-p-tolyl-1H-tetrazol-5-yl)-cyclopentyl]-amine