Piperidine, 1-[[(4-methoxyphenyl)imino](4-nitrophenyl)methyl]-

Piperidine, 1-[[(4-methoxyphenyl)imino](4-nitrophenyl)methyl]-