7-Methoxy-1-methyl-8(1H)-cycloheptapyrazolone

7-Methoxy-1-methyl-8(1H)-cycloheptapyrazolone