1-(2-propynyl)-2-chlorobenzimidazole

1-(2-propynyl)-2-chlorobenzimidazole