Dimethyl 3,6-dichloro-4,5-dimethoxybenzene-1,2-dicarboxylate

Dimethyl 3,6-dichloro-4,5-dimethoxybenzene-1,2-dicarboxylate